Membership at Donasyon

Patuloy pa rin ang pagtanggap naming ng mga taong nais maging miyembro at nais sumuporta sa mga layunin na itinataguyod ng MIEF. Hihintayin po namin ang inyong mainit na pagsuporta at kooperasyon.

Anong membership ito?

Ang supporting member ay isang sistema upang suportahan ang mga gawain at sumang-ayon sa layunin ng MIEF.  Ang membership fee ay nilalaan para maitaguyod ang isang multi-kulturang lipunan sa lugar ng Mie at ilunsad ang International Exchange, palawakin ang internasyonalismo sa larangan ng pakikipagtulungan, unawaan at pamumuhay ng ibang kultura. Layuning din nang MIEF na lumikha ng lipunang may paggalang sa bawat isa at para mapabuti ang layuning ito, hinihiling namin ang inyong walang sawang pagsuporta at kooperasyon.

Bilang isang isang certified NON-PROFIT CORPORATION, ang mga donasyon at tulong na iyong ibinigay sa MIEF ay maaring ibawas sa inyong tax. Halimbawa, sa membership fee na \3000  (3,000 – 2,000) X40% = [ \400 ] ang maaring ibawas na inyong buwis.

Uri ng membership / Annual membership fee

Entrance fee :  Libre
Taunang bayad :  Indibidwal o pribado: \3,000 / Organisasyon: \12,000 / Partners: \1,000

(Ang "partners" ay espesyal na miyembro na tumutulong sa mga proyekto na isinasagawa ng MIEF)

(Note) Bawat isang tao o grupo ay maaring magpa-miyembro kahit ilan.

(Note) Taun-taon tuwing Hulyo isinasagawa ang pagre-renew ng membership.

Benepisyo ng Pagiging Miyembro

    1. ① Ipakikilala ang inyong pangalan sa journal ng MIEF (Para sa grupo o organisasyon ipakiki- lala ito sa homepage ng MIEF)

② Pagpapadala ng (MIEF News) 3 beses / taon, kung saan nakatala ang mga magaganap na events ng MIEF.

③ May 10% na discount para sa aklat ng "Mieko san no Nihongo" series teaching materials.

④ Libre ang pagpapahiram sa mga bandila ng buong bansa. (Aplikasyon)

⑤ Ang pamamaraan ng pagbabayad sa tagapagsalin (interpreter) , pagsasalin (translation partner) 50% discount.
  ■ Iba po ang sistema ng pagbabayad sa interpretasyon at translasyon. Ang mga detaye tungkol dito ay nakatala sa INTERPRETATION AT TRANSLATION page.

Pamamaraan ng Pagpasok

Maaring magbayad ng membership fee alin man sa nakasulat sa ibaba

1.Japan Post Bank Branch Name: 089 Savings Account No: 0018074

  Account Name: Zaidan Houjin Mie Ken Kokusai Kouryuu Zaidan Sanjo Kaihi Guchi

  (財団法人三重県国際交流財団賛助会費口)

2.Hyakugo Bank Branch Name: Tsu Eki Mae Savings Account No: 292889

  Account Name: Koueki Zaidan Houjin Mie Ken Kokusai Kouryuu Zaidan Sanjo Kaihi Guchi

  (公益財団法人三重県国際交流財団賛助会費口)

2.Maari ding magbayad sa opisina ng MIEF, isulat ang pangalan at tirahan o maari

  ding makipag-ugnayan sa opisina.

Contact Numbers:

      ○ E-mail:mief@mief.or.jp ○ TEL:059-223-5006  FAX:059-223-5007

Patuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng mga donasyon

Ang inyong donasyon ay ang inyong kontribusyon. Bilang donasyon, ang inyong kontribusyon ang nagsisilbing tagapagtaguyod ng pundasyon. Para sa mga nais mag-endorse ng kanilang kontribusyon, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng MIEF.

 

ページトップへ