Suportang sa mga Dayuhang Residente sa Panahon ng Kalamidad

Ang bansang hapon ay dumanas ng malaking LINDOL sa silangang bahagi nito. Dahil dito, kinakailangan ang sapat na paghahanda sa inaasahang malaking lindol na darating sa hinaharap.  Dito rin sa lugar ng Mie,  ang alalahanin sa  pagkakaroon ng malaking lindol sa lugar ng “ [Tokai], [Tonankai], [Nankai] ” ay  kinakailangang paghandaan na mabuti.  Karamihan sa mga dayuhan residente ay kulang sa karanasan at kaalaman tungkol sa paghahanda sa kalamidad.  Kulang din sila sa impormasyon tungkol  sa kalamidad na nakasalin sa wikang banyaga.  Dahil dito,masasabing mahina ang katayuan ng dayuhan residente tungkol sa anumang may kinalaman sa kalamidad.
Magsasagawa ng pangkalahatang pagsasanay upang masuportahan ang mga dayuhang residente sa panahon ng kalamidad.  Magkakaroon din ng pagpupulong  tungkol sa paghahanda sa sakuna o kalamidad para sa kanila.  Nais ipaabot sa dayuhang residente ang kahalagahan ng pagprotekta sa sarili at ang  pakikipagtulungan sa kapwa.  Mithiin din na lumawak ang kaalaman  tungkol sa maaring maganap na kalamidad sa sariling komunidad. Inaanyayahan naming kayong dumalo!

Pagsasanay ng mga dayuhang residente sa paghahanda sa sakuna o kalamidad

Isinasagawa ang seminar para sa mga residenteng dayuhan ukol sa natural na kalamidad (dalawang beses isang taon)

■Pagsasanay sa Disaster prevention para sa mga dayuhan (Shima City)

Petsa / Oras July 5, 2017 (Miyerkules) 6:30~8:30 pm
Lugar

Shima City office 4F Meeting Room

(Shima shi Ago cho Ugata 3098-22)

Nilalaman ng Pagsasanay

①Lektura: tungkol sa disaster prevention sa Shima shi~Earthquake,Tsunami,Typhoon, Heavy Rain~

②Hands-on Experience:Life experience sa Evacuation shelter~cardboard partition making, emergency food preparation and distribution...~

Mga Maaring Sumali Residente dayuhan o employee ng Shima shi, Person-in-charge ng dayuhang employed sa kompany, Japanese class volunteers, residente na concern para sa pagbigay ng suporta sa mga dayuha

 

Paraan ng Pagsali

Sulatan ang aplikasyon at ipadala thru fax o e-mail.

↓Maaring ma-download ang aplikasyon na nasa leaflets.

Application Form(PDF:437kb)

Sponsored by Mie Prefecture
Co-sponsor Shima-Shi
With Participation of Shima International Exchange Association
Para sa Aplikasyon at Impormasyon

* Mie International Exchange Foundation (MIEF)

Tel: 059-223-5006 Fax: 059-223-5007 Email:mief@mief.or.jp

■Pagsasanay sa Evacuation Centers para sa mga Dayuhan (Kuwana shi)

Petsa / Oras December 17, 2015 (Sabado) 13:30~15:30
Lugar

Kuwana shi Shoubo Honbu

(7 Eba, Oaza, Kuwana city, Mie Prefecture)

Nilalaman ng Pagsasanay

①Lektura: Topograpiya ng Tamaki at paglikas sa panahon ng kalamidad

②Pagsasanay: Makaranas ng paggawa ng emergency item (paggawa ng stretcher at pagbibigay ng primary care para sa nabalian ng buto at pagdudugo)

Mga Maaring Sumali

・Mga dayuhan na nakatira at nagtatrabaho sa Tamaki Cho

・Mga namamahala sa trabahanteng dayuhan at mga boluntaryong nagtuturo ng nihongo

Paraan ng Pagsali Sulatan ang aplikasyon at ipadala thru Fax 0 E-mail. Maaring i-downlaod ang aplikasyon na nasa leaflets sa ibaba.
Sponsored by Mie Prefecture
Para sa Aplikasyon at Impormasyon

* Mie International Exchange Foundation (MIEF)

Tel: 059-223-5006 Fax: 059-223-5007 E-mail: mief@mief.or.jp

Natural Disaster Supporter for Foreign Residents (Sa pakikibuklod ng Prepektura ng Mie) (Pinaghahandaan)

Para sa mga marunong na sa Nihongo, sumali sa pag-aaral.(dalawang beses sa isang taon)

■Pagsasanay para sa mga Disaster Supporter (Tsu Shi)

Petsa / Oras January 16, 2016 (Sabado) 10:00~15:00
Lugar

Tsu Shi Takachaya Shimin Center

(Tsu Shi Takachaya 4 Chome 34-59)

Nilalaman ng Pagsasanay

①Lektura:Topograpiya ng Tsu at Pamamahala sa loob ng Evacutaion Centers (Mga katanungan na maaring maganap sa panahon ng kalamidad)

②Pagsasanay: Yasashi Nihongo (mga papel ng kailangang gampanan ng mga supporter sa loob ng evacuation at pagsasanay sa paggamit ng paghahatid ng imformation Kit)

Mga Maaring Sumali

mga nagtatrabaho sa pamahalaan, mga boluntaryo para sa disaster, NPO, mga organisasyon na nakatuon sa disaster, at mga interesadong maglingkod sa mga dayuhan residente

Paraan ng Pagsali Sulatan ang aplikasyon at ipadala thru Fax 0 E-mail. Maaring i-downlaod ang aplikasyon na nasa leaflets sa ibaba.
Sponsored by Mie Prefecture
Para sa Aplikasyon at Impormasyon

* Mie International Exchange Foundation (MIEF)

Tel: 059-223-5006 Fax: 059-223-5007 E-mail: mief@mief.or.jp

■Pagsasanay para sa Disaster Supporter (Tamaki Cho)

Petsa / Oras December 5, 2015 (Sabado) 10:00~15:00
Lugar

Hoken Fukushi Kaikan (Fureai Hall)

(4876-1 Katsuta, Tamaki, Watarai District, Mie Prefecture)

Nilalaman ng Pagsasanay

①Lektura:Topograpiya ng Tamaki at Pamamahala sa loob ng Evacutaion Centers (Mga katanungan na maaring maganap sa panahon ng kalamidad)

②Pagsasanay: Yasashi Nihongo (mga papel ng kailangang gampanan ng mga supporter sa loob ng evacuation at pagsasanay sa paggamit ng paghahatid ng imformation Kit)

Mga Maaring Sumali

mga nagtatrabaho sa pamahalaan, mga boluntaryo para sa disaster, NPO, mga organisasyon na nakatuon sa disaster, at mga interesadong maglingkod sa mga dayuhan residente

Paraan ng Pagsali Sulatan ang aplikasyon at ipadala thru Fax 0 E-mail. Maaring i-downlaod ang aplikasyon na nasa leaflets sa ibaba.
Sponsored by Mie Prefecture
Para sa Aplikasyon at Impormasyon

* Mie International Exchange Foundation (MIEF)

Tel: 059-223-5006 Fax: 059-223-5007 E-mail: mief@mief.or.jp

■KIT PARA SA PAGSUPORTA NG MGA DAYUHAN SA PANAHON NG KALAMIDAD (TSU・TA・WA・RU KIT)


Upang magkaroon ng matiwasay na pagsuporta sa mga dayuhang biktima sa panahon ng kalamidad na nasasakupan ng prepektura, nilikha ang  (TSU・TA・WA・RU KIT).  Magagamit  rin ito bilang basehan kung papaano masuportahan ang mga dayuhan sa hinaharap.  Sa taong ito,ang nasabing kit ay ipapahayag  sa lahat, maari din itong ipahiram at susubukan ang mga nilalaman nito at sasaliksikin kung ano ang kailangan at hindi.

Sa mga ibig humiram, mag-email o tumawag sa opisina (Tel: 059-223-5006/ Email: mief@mief.or.jp).


【▲Nilalaman ng TSU・TA・WA・RU  KIT】    【▲Pictogram ng TSU・TA・WA・RU KIT】

         


ページトップへ