APLIKASYON PARA MAGING KATAGUYOD SA PANAHON NG KALAMIDAD


  Ang malagim na kalamidad na ating naranasan sa nakaraan mapinsalang Tohoku Earthquake ay nangyayari lamang kada libong taon sapat upang bigyan pansin ang mga paghahandang kinakailangan para sa mga susunod pang kalamidad sa hinaharap.  Dito rin sa lugar ng Mie ay pinangangambahan ang pagkakaroon ng malaking lindol sa mga lugar ng Tokai, Tonankai at Nankai at lubos na pinaghahandaan ang mga pamamaraan kinakailangan gawin pa rito.  Lalong lalo na sa mga banyagang residente na naninirahan sa Japan na hindi sapat ang kaalaman tungkol sa mga paghahanda para sa lindol.  Hindi rin sapat ang mga impormasyong nakasalin sa banyanga salita kung kayat sa mga ganitong kadahilanan ang katayuan ng mga dayuhan ay nalalagay sa delikadong sitwasyon.

Bilang pagtugon sa ganitong pangangailangan para sa mga dayuhan, sa kasalukuyan ang tanggapan ng MIEF ay tumatanggap ng mga taong maaring maging kaagapay sa interpretasyon at pagsasalin ng mga importanteng impormasyon tungkol lindol at paglilikas at ipapadala bilang coordinator.


[APLIKANTE]

(1)  Nakarehistro sa MIEF bilang interpreter / translator at handang tumulong
para maging boluntaryo o coordinator sa mga napinsalang lugar.

(2)  Nakakapagsalita ng Nihongo at banyagang salita

(3)  Sa panahon ng kalamidad, maaring magpunta at maging coordinator
para sa mga dayuhan


[ TRAINING ]

  May training program na isinasagawa ilang beses sa isang taon.  Maaring rin dumalo sa mga training na ito.  (separate guidelines).

Link:  Saigai Partner Boushu Annai, Touroku Moshikomisho
    Tsuyaku・Honyaku Partner


ページトップへ