Japanese Language Support Program (NIHONGO PARTNERS)

※ Sa pagsusog ng bagong sistema, ang pagtanggap para sa indibidual na kahilingan sa pagpapakilala ay nagtatapos mula Marso 31, 1930 hanggang Abril 1, 2017. Gayunpaman. ang mga kahilingan na mula sa Prefectural Education instution ay mananatili. Para sa mga detalye, tumawag lamang sa opisina.

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga dayuhang residenteng ukol sa pangangailangan sa pag-aaral ng wikang Hapon, ang MIEF ay ipakikilala ang tagapagtaguyod ng Japanese Language Supporters Program (Japanese Language Partner).                            

Sa mga nangangailangan ng ganitong serbisyo alinman sa nakasaad sa ibaba: 
・ Para sa mga anak ng dayuhang residente sa naghahanap ng volunteer para sa klase sa Nihongo.
・ Para sa mga paaralan o pamunuan na naghahanap ng volunteers support upang magturo ng Nihongo sa mga dayuhang mag-aaral.
・ Para sa mga nais mag-aral at kumuha ng pagsusulit sa Japanese Language Proficiency na naghahanap ng bolantaryong magtururo.

 

 

Ang pangunahing referral

Community Center na nagtuturo ng Nihongo, Support Learning center
para sa mga batang dayuhan, paaralan, mga international association sa  ng mga lungsod at bayan, at sa mga kompanyang ang layunin ay magturo ng wikang hapon sa mga dayuhan o alin man grupo. Ang pagpapakilala ng indibidwal, ginaganap lang ang pagtuturo pampublikong lugar at pasilidad.

Gastos

Sa inyo po ang responsabilidad sa mga gastusin na nakasulat sa  
ibaba.
■Mga kailangan na gamit sa pagtuturo o mga bagay na kakailanganin
(Maaring gamitin ang kasalukuyang gamit na libro)
■Pagkuha nang insurance
(Ito ay para sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad ng   
aksidente, mangyari lang po na ipasok sa insurance ang boluntaryo)
■Gastos sa transportasyon
Diretsong iaabot ng nag-isponsor ang bayad doon sa pinakilalang
magsusuporta sa pagtuturo ng wikang Hapon.

 

Ano ang Japanese Language Supporter’s Program (Japanese Language Partners )?

※ Sa pagbabago ng sistema, ang mga rehistrasyon para sa bagong Japanese Partners ay nagtatapos mula sa Marso 31, 1930 hanggang Abril 1, 2017.


Ito ay para sa boluntaryong guro na nakatapos ng pagsasanay sa Japanese Support Volunteer Skills Training na ginanap sa Prepektura ng Mie at sa mga boluntaryong may karanasan na sa pagtuturo ng Nihongo at nakarehistro sa MIEF bilang mga tagasuporta sa pagtuturo ng Nihongo. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng MIEF.


 

ページトップへ