Guidebook para sa Pagpasok sa High School

Maraming mga magulang at mag-aaral ang nagnanais pumasok sa High School subalit karamihan ay nagtatanong dahil hindi nila alam kung [paano ang sistemang gagawin? ] [ Anong klaseng lugar ang paaralan ng High School sa Japan?]
Upang maipaabot sa lahat ng mga magulang ang patnubay na ito hinggil sa paraan pagpasok sa High School, ang MIEF ay nakipagtulungan sa Mie Board of Education sa pamamagitang ng pagsasalin ng guidelines na ito sa 8 salita.
Maari itong gamitin bilang karagdagang impormasyon kalakip ang iba pang impormasyon mula sa paaralan para sa mga magulang at mag-aaral sa bawat komunidad na nangangailangan ng paliwanag. ( tumawag sa MIEF para sa mga detalye.)


Maari din itong i-download sa 8 salita (updated August, 2016)


Wika PDF File
Japanese with Kana (rubi) (PDF:1000KB/18pages)
Portugese (PDF:610KB/19pages)
Espanol (PDF:736KB/19pages)
Ingles (PDF:685KB/18pages)
Intsik (PDF:541KB/19pages)
Filipino (PDF:585KB/18pages)
Indonesia (PDF:558KB/19pages)
Korea (PDF:797KB/19pages)
Thailand (PDF:496KB/19pages)

ページトップへ