Konsultasyon Para sa Residenteng Dayuhan

Sa kasalukuyan ayon sa itinalagang bilang nitong Disyembre 31, 2015, ang bilang ng mga dayuhan mula sa 106 na bansa at naninirahan sa lugar ng Mie ay umabot sa 41,625 katao. Sa tanggapan ng Mie International Exchange Foundation (MIEF) araw-araw ay marami kaming tawag na natatanggap mula sa mga dayuhang nagnanais humingi ng payo. Sa pagkakatiwala ng Prepektura ng Mie, ang MIEF ay nagbibigay ng iba't ibang konsultasyon mula sa espesyalista na ihinihahatid sa iba't ibang wika sa pamamagitan ng interpreter.

 

1. PAGHINGI NG PAYO SA IBAT-IBANG WIKA


Sa araw-araw na pagtanggap namin ng mga tawag tungkol sa ibat-ibang problema mula sa mga dayuhan galing sa ibat-ibang bansa, 8 wika ang aming isinasagawa. Nakasaad sa ibaba ang mga wika at oras para sa pagtawag.

WIKA

ORAS

Portuges, Espanol, Filipino, Ingles

Lunes hanggang Biyernes 9:00~ 17:00

Intsik, Thai at Vietnam

Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:00 (Japanese)
Sabihin ang pangalan at telepono sa Nihongo. Mag-antay ng tawag mula sa interpreter ayon sa wikang kinakailangan.

TEL:059-223-5006

 

2.Workshop Para sa mga Tauhan may Kaugnayan sa mga Dayuhan .


Isang workshop para sa mga empleyado ng pamahalaan, paaralan, NPO at iba pang ahensya ng gobyerno na tumatanggap ng konsultasyon mula sa mga dayuhang residente o interpreter upang magkaroon ng karagdagan kaalaman ukol sa pagbibigay ng konsultasyon.

Ika-3 Workshop

Petsa November 30, 2016 (Miyerkules) 1:00-3:00 pm
Lugar

Mie Ken Tsu City Hadokoro-cho 700 UST Bldg. 3F (Meeting Room A・B)

Tema

Konsultasyon ukol sa status of residence ng mga residenteng dayuhan

Mga Nilalaman

(1)Lektura

 ・Labis na pananalagi (illegail entry, overstaying)

 ・Paninirahan ayon sa espesyal na pahintulot, mga alituntunin nito

 ・Paninirahan para sa espesyal na pahintulot・suporta ng administrative scrivener para sa aplikasyon ng provisional release permit.

(2)Question and answer

(3)Case work

Bilang ng maaring sumali/Deadline Hanggang 30 katao (November 24 Huwebes)
Paraan ng Pagsali Sulatan ang aplikasyon na nasa leaflet at ipadala sa Fax
Leaflet PDF (231KB)
Para sa impormasyon at aplikasyon

Mie International Exchange Foundation (MIEF)

〒514-0009 Tsu Shi Hadokorocho 700, UST Bldg.,3 Flr.

TEL:059-223-5006 / FAX: 059-223-5007 / Email: mief@mief.or.jp

Taong 2016 Pag-uulat

  Petsa Lugar Tema
Ika-1

July 27, 2016

Mie Citizen's Exchange Center 3F

Anu-ano ang pangkalahatang ideya ng konsultasyon at ang kamakailang kalakaran ng mga residenteng dayuhan? ~Kabilang sa namamahala sa konsultasyon, pag-isipan natin ang pag-responda ng maayos sa konsultasyon~

Pag-uulat (PDF:460KB)

Ika-2

September 27, 2016

UST Tsu 4F

Domestic violence at child abuse na may kaugnayan sa residenteng dayuhan~Subukang iguhit ang linya ng suporta ukol dito~

Pag-uulat (PDF:310KB)

Ika-3

November 30, 2016

UST Tsu 3F

Konsultasyon ukol sa status of residence ng mga residenteng dayuhan

Pag-uulat (PDF:406KB)

Taong 2015 Pag-uulat

  Petsa Lugar Tema
Ika-1

May 28, 2015

Mie Citizen's Exchange Center 3F

Bilang isang counselling staff, ano ang preparasyong pang-mental. Pag-isipan at magsimulang muli upang maging maayos ang pagbibigay ng payo.

Pag-uulat (PDF:460KB)

Ika-2

July 29, 2015

UST Bldg.4F Meeting Rm.2

Pagpapakasal at paghihiwalay sa pagitan ng Hapon at Filipino/Brazilian

Pag-uulat (PDF:406KB)

Ika-3

Sept.16, 2015

UST Bldg.4F Meeting Rm.2

Bilang isang Taga-payo, ano ang maari mong gawin upang maiwasan ang pagpapakamatay

Pag-uulat (PDF:509KB)

Ika-4

Nov.24, 2015

UST Bldg.3F Meeting Rm.A/B

Child Problem at Developmental Disorder

Pag-uulat (PDF:396KB)


Indibidwal na Konsultasyon (Abogado)

Libreng pang-Legal na konsultasyon para sa mga dayuhang residente. May nakalaang irterpreter kung kinakailangan. Huwag sarilinin ang problema, i-konsulta sa mga eksperto. Ang bawat konsultasyon ay mananatiling lihim.

SCHEDULE PARA SA BUONG TAON

Taong 2016 (tuwing ikalawa ng linggo) 1pm~3:30pm

Ika-1 May 8 (huling araw ng reserbasyon: May 2)

Ika-2 Hulyo 10 (huling araw ng reserbasyon: Hulyo 6)

Ika-3 Setyembre 11 (huling araw ng reserbasyon: Sept.7)

Ika-4 Nobyembre 13 (huling araw ng reserbasyon: Nobyembre 9)

Taong 2017 ( tuwing ikalawa ng linggo)1pm~3:30pm

Ika-5 Enero 8 (huling araw ng reserbasyon: Enero 4)

Ika-6 Marso 12 (huling araw ng reserbasyon: Marso 8)

LUGAR
  1. UST-Tsu Building 3rd Flr.
  2. (Tsu-City Hadokorocho 700)

PARAAN NG PAGSALI

3 slot・ 45 minuto/ konsultasyon
Magpareserba sa telepono:059-223-5006/Lunes~Biyernes/9:00~17:00

DETALYE/FLYERS

Nihongo, Portugese, Espanol, Filipino, Ingles, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Instik, Thailand

MAKIPAG-UGNAYAN PARA SA RESERBASYON

 

MIE INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION (MIEF)

〒514-0009 Mie Prefecture Tsu City Hadokoro 700, UST-Tsu 3F

Tel: 059-223-5006 Fax: 059-223-5007 

E-mail: mief@mief.or.jp

Third Party Telephone Service


Sa pagkakaroon ng iba`t ibang konsultasyon patungkol sa trabaho dito sa Mie Ken, naghatid ang MIEF ng isang Third Party Telephone Service para sa iba`t ibang uri ng konsultasyon hinggil sa trabaho na para sa mga residenteng dayuhan.May interpreter para sa Portugese at Espanol. Ang isang nanghihingi ng payo, ang nasa Labor Consultation Group at ang nasa MIEF interpreter ang maaring magkausap sa iisang linya.

Mie Labor Consultation Room

TEL 0120-3111018
(free dial: sa Mie Ken ay maaring makakontak sa celphone)

Wika

Portugese, Espanol

Oras ng Konsultasyon

Lunes~Biyernes 9:00~16:30ページトップへ