Mga Ahensyang Pagamutan na Gumagamit ng Wikang Banyaga o Linguahe ng Ibang Bansa

Mga Ahensya ng Pagamutan, Dentista (Mula Pebrero, 2016)

Nakapag-aalinlangan ang magpakunsulta sa ospital kung hindi naiintindihan ang lenguwahe.
Para sa ikapapanatag ng loob ng mga dayuhang residente, sa maliit naming pamamaraan at sa pakikipagtulungan ng Asosasyon ng mga Manggagamot ng Mie, Asosasyon ng mga Dentista ng Mie at mga miyembro nito ay nagkaroon ng pananaliksik upang magkaroon ng serbisyo na nagsasalin sa wikang banyaga. Ipinatutupad ito sa kasalukuyan.

Babala: Kung minsan ang doktor ay naililipat, kaya para sa mga bagong magpapakunsulta, pinapayuhan na sumangguni muna bago pumunta sa hospital.


Listahan ng Departamento ng Medisina (Kahulugan sa Tagalog) (PDF:34KB, 1page)

Listahan ng mga Ahensya ng Pagamutan (Nakasulat sa Ingles) (PDF:979KB)

(As of February 2016)
ページトップへ