Sistema ng Interpretasyon pang Medikal

Para sa mga gustong pumunta sa hospital subalit nag-aalinlangan dahil hindi marunong mag-Nihongo; sa mga pasyente na nasa hospital subalit hindi magkaintindihan..... Ito na ang sagot sa inyong pangangailangan pang-medikal.

Para sa ikapapanatag ng lahat tungkol sa pagpapasuri sa hospital, ang Mie International Exchange Foundation ay tumatanggap taong maaring maging katuwang sa medical interpretation.

Sinusuportahan na Lenguwahe : Nilalaman ng Interpretasyon

 • Lenguwahe Filipino (Tagalog), Ingles, Portugese, Espanol at Intsik
  Nilalaman ng Interpretasyon Pagsusuring pang-medikal, sintomas ng sakit, eksplenasyon sa resulta ng eksaminasyon pang-medikal, pag-inom ng gamot at pamamaraan ng admisyon at paglabas sa hospital.
  Aplikasyon/Katanungan

  Makipag-ugnayan sa MIEF

  Lunes~Biyernes (maliban sa holiday at year end vacation)

  9:00~17:00 TEL: 059-223-5006

 • Sino ang maaring kumuha ng suportang interpretasyong pang-medikal

 • Medical Institution Kinakailangan na nakapasok sa Medical Professional Liabilty Insurance ang medical institusyon.
  Dayuhang Pasyente

  Mag-apply sa MIEF(kinakailangan na nakapasok sa medical insurance ang pasyente)

  Lunes~Biyernes (maliban sa holiday) / 9:00~17:00

  TEL: 059-223-5006

 • Kabayaran sa Interpretasyong Pang-medikal

Nakasaad sa ibaba ang mga kinakailangan bayaran para sa medical interpretation.
Bayad sa interpreter

Hanggang 2 oras kada tao/\3,000/dagdag ng \1,500 kada 1 oras para sa ekstensyon

Pamasahe ng interpreter limitado hanggang \1,000
Bayad para sa pag-proseso

\2,000/araw: kung ang request ay manggagaling sa medical institution at pribadong tao

\1,000/araw: kung ang request ay manggaling sa miyembro ng MIEF support system (pribado o medical institution)

(Note ①) Para sa mga interpreter na nasa duty (para sa di-inaasahang aksidente) ay ina-apply sa isang medikal insurance.
(Note ②) Para sa kanselasyon ng interpretasyon, ipaalam ito 3 araw bago sa araw ng konsultasyon.
Kapag lumagpas sa araw na ito, kinakailangan bayaran ang kalahating halaga para sa
medical interpretation processing fee.

Paraan ng Aplikasyon

Ang aplikasyon ay kinakailangan ipaalam sa MIEF limang araw bago ganapin ang interpretasyon.

Introduksyon sa Sistema (PDF:252KB)

Application Form para sa interpretasyong medikal (WORD:52KB)

Para sa Medikal Partner

Para sa aktibidad ng isang medical partner, ang mga kondisyon ay nakasaad sa ibaba;

Para sa training course

*Para sa mga naka-attend ng training program na isinagawa ng MIEF [Medical Interpretation Training Program]

*Para sa mga may ekspiriensya sa medikal na interpretasyon sa labas ng Prepektura ng Mie

*Para sa mga naka-attend ng medical training program sa labas ng Prepektura ng Mie

Kahit alin sa mga nakalista sa itaas.

Lugar Para sa mga taong maaring magbigay ng medikal na interpretsyon sa loob ng Prepektura ng Mie
Oras Para sa mga taong maaring pumasok sa karaniwang araw


ページトップへ